Shop Electrolux
Добредојдовте на Electrolux веб продавница за резервни делови и додатоци.

Пребарај

Категории

Skopje

Гаранција за Резервните Делови

Периодот на гаранцијата за сите произвoди  од Electrolux Ltd  производи е 12 месеци за првата инсталација на производот на датумот на инсталација , или 60 дена за купување на резервни делови за нашите електрични грејачи и резервни делови. Греалки и Апаратите со резервни делови мора да бидат поврзани со пропишаниот напон, под услови кои гарантираат безбедна и квалитетна работа.

 

Упатство за вградување и замена на Грејни тела  и грејачи и Резервни Делови од  стручно обучени и овластени лица (листа на услуги во нашата Официјалниот  веб  на ( Electrolux Service ). http://www.electroluxservice.mk  Гаранцијата важи само ако грејач и Резервните Делови  се  користи на соодветен и правилен начин во средината на планираните соодветен за видот на електричен грејач и Резервниот Дел  кој го користите. Резервни делови за апарати за домакинство котел и греење мора да бидат монтирани  од стручно и овластено лице , а состојбата на редовен шест месечен одржување (чистење печки на вар) подготвени од страна на овластеното лице. Во случај дека резервни делови и електричниот грејач не се користи на пропишан начин (соодветен напон, средината во која што работи, итн), не е инкорпорирана или  Заменета не е  од страна на овластено лице (Овластен гаранција) Гаранција и (Сметка ) не се однесува и не важи.

 

Electrolux Repair Service

There are good reasons why Electrolux has grown in recent years into one of the industry’s best appliance manufacturer’s. Even their high-quality models can break down though. That’s why it’s important to find reliable Electrolux repair in your area.

Luckily for you, you’ve already found the Macedonia  leaders in Electrolux appliance repair, Palenzo Appliance Service! Our service technicians are trained and certified to work on the brand’s entire line of kitchen and laundry appliances. No matter if your Electrolux dryer won’t start or you have an Electrolux dishwasher leaking water, call now.

We’ll send one of our repair experts to your home to diagnose and fix the malfunction in no time. For the area’s most dependable service for your Electrolux repair, call us today.

 

 

 

Why Choose Moore Appliance Service for Your Electrolux Appliance Repair?

Here at Palenzo Appliance Service, we’ve built a reputation for fixing appliances quickly along with great customer service. You’ll be so impressed with our Electrolux repair service that you’ll never call any other company for your appliance needs. We guarantee:

 

·         Experience: Moore Appliance Service has been serving the Southern Pines, NC area for 40 years

·         Factory Authorized Certified Technicians with training specifically on Electrolux appliances

·         Technicians that are professional and courteous, arrive in uniform, and will respect and protect your property and home

 

Southern Pines: Electrolux Appliance Repair

Palenzo Appliance Service provides appliance repair in Macedonia , NC, for Electrolux appliances. Electrolux appliances we service include:

 

·         Electrolux Dishwasher Repair

·         Electrolux Front Load Washer Repair

·         Electrolux Washing Machine Repair

·         Electrolux Dryer Repair

·         Electrolux Refrigerator Repair

·         Electrolux Freezer Repair

·         Electrolux Ice Maker Repair

·         Electrolux Microwave Repair

·         Electrolux Range and Oven Repair

·         Electrolux Stove Repair

·         Electrolux Wall Oven Repair

·         Electrolux Cooktop Repair

 

Common Problems with Electrolux Washer and Electrolux Front Load Washer:

 

·         Electrolux Washer leaking

·         Electrolux Washer not spinning

·         Electrolux Washer not draining

·         Electrolux Washer no power

·         Electrolux Washer moving, vibrating, too noisy

 

Common Problems with Electrolux Dryer:

 

·         Electrolux Dryer not drying

·         Electrolux Dryer not heating

·         Electrolux Dryer drum not turning

·         Electrolux Dryer no power

 

Common Problems with Electrolux Dishwasher:

 

·         Electrolux Dishwasher not cleaning dishes

·         Electrolux Dishwasher not draining

·         Electrolux Dishwasher not filling with water

·         Electrolux Dishwasher not dispensing soap

 

Common Problems with Electrolux Refrigerator:

 

·         Electrolux Refrigerator not cooling

·         Electrolux Refrigerator not freezing

·         Electrolux Refrigerator not making ice

·         Electrolux Refrigerator not dispensing water

·         Electrolux Refrigerator freezer frosting over

·         Electrolux Refrigerator leaking

·         Electrolux Ice Maker not making ice

 

Common Problems with Electrolux Microwave:

 

·         Electrolux Microwave not heating

·         Electrolux Microwave turntable not working

·         Electrolux Microwave no power

 

Common Problems with Electrolux Range, Electrolux Oven, and Electrolux Stove:

 

·         Electrolux Oven Range Stove not heating

·         Electrolux Oven Range Stove burners not working

·         Electrolux Oven Range Stove element not working

·         Electrolux Oven Range Stove timer not working

·         Electrolux Cooktop not heating

·         Electrolux Cooktop cracking

·         Electrolux Cooktop burners not working

                Сервис за поправка на апарати за домакинство Electrolux Има добри причини зошто Electrolux прерасна во последниве години во еден од најдобрите производители на апарати во индустријата и добар сервис.

      Сепак, дури и нивните високо квалитетни модели можат да се расипат. Затоа е важно да најдете сигурна поправка на Electrolux во вашата област. За ваша среќа, веќе ги најдовте лидерите на Македонија  во поправка на апарати Electrolux, Palenzo Appliance Service! Нашите сервисни техничари се обучени и сертифицирани да работат на целата линија на кујнски апарати и апарати за перење на брендот. Без разлика дали вашата машина за сушење Electrolux  се вклучиваат  во сервисирање  или ако во машината за миење садови Electrolux тече вода, јавете се веднаш. Ќе испратиме еден од нашите експерти за поправка во вашиот дом за да го дијагностицира и поправи дефектот за кратко време. За најсигурната услуга во областа за вашата поправка на Electrolux, јавете ни се денес. Зошто да ја изберете услугата за апарати Moore за поправка на вашиот апарат Electrolux? Овде, во Palenzo Appliance Service, изградивме репутација за брзо поправка на апарати заедно со одлична услуга за клиентите. Ќе бидете толку импресионирани од нашата услуга за поправка на Electrolux што никогаш нема да повикате друга компанија за вашите потреби на апаратот. Ние гарантираме: • Искуство: Palenzo Appliance Service служи во областа Македонија, NC веќе 40 години • Фабрички овластени овластени техничари со обука специјално за апарати Electrolux • Техничари кои се професионални и љубезни, пристигнуваат во униформа и ќе го почитуваат и штитат вашиот имот и дом Southern Pines: Поправка на апарати на Electrolux Palenzo Appliance Service обезбедува поправка на апарати во Macedonia, NC, за уредите Electrolux. Електролукс апаратите што ги сервисираме вклучуваат: • Поправка на машина за миење садови Electrolux • Поправка на мијалник со предно полнење на Electrolux • Поправка на машина за перење Electrolux • Поправка на фен Electrolux • Поправка на фрижидери Electrolux • Поправка на замрзнувач Electrolux • Поправка на производителот мраз Electrolux • Поправка на микробранова печка Electrolux • Поправка на опсег и рерна на Electrolux • Поправка на шпорет Electrolux • Поправка на ѕидна печка Electrolux • Поправка на плочата за готвење Electrolux Вообичаени проблеми со мијалникот Electrolux и предното оптоварување на Electrolux: • Електролукс мијалник протекува • Electrolux Washer не се врти • Електролукс мијалникот не цеди • Electrolux Washer без струја • Electrolux Washer се движи, вибрира, премногу бучна Вообичаени проблеми со фен Electrolux: • Electrolux Сушачот не се суши • Electrolux Сушачот не загрева • Не се врти барабанот за сушење на Electrolux • Electrolux Фен без струја Вообичаени проблеми со машината за миење садови Electrolux: • Electrolux машина за миење садови не чисти садови • Electrolux машината за миење садови не испушта вода • Electrolux машината за миење садови не се полни со вода • Електролукс Машината за миење садови не издава сапун Вообичаени проблеми со фрижидерот Electrolux: • Фрижидерот Electrolux не се лади • Фрижидерот Electrolux не замрзнува • Фрижидерот Electrolux не прави мраз • Фрижидерот Electrolux не испушта вода • Замрзнувачот на Electrolux Фрижидер се замрзна • Фрижидерот Electrolux протекува • Electrolux Ice Maker не прави мраз Вообичаени проблеми со микробрановата печка Electrolux: • Електролукс микробранова печка не се загрева • Електролукс грамофонот за микробранова печка не работи • Микробранова печка Electrolux без струја Вообичаени проблеми со опсегот на Electrolux, рерната Electrolux и шпоретот Electrolux: • Електролукс шпоретот не се загрева • Пламениците на шпоретот со опсег на рерна Electrolux не работат • Елементот на шпоретот со опсег на рерна Electrolux не работи • Не работи тајмерот за шпорет на опсегот на рерната Electrolux • Електролукс плочата за готвење не се загрева • Пукнатина на плочата за готвење Electrolux • Не работат пламениците на Electrolux

 

 

Контакт

Electrolux Shop

E-mail:          electrolux@t-home.mk         
E-mail:          natasa@electrolux.mk      
Telephone-Bitola: +389 (0) 47  203 330
Telephone-Skopje: +389 (0) 2 3298130
Telephone-Skopje: +389 (0) 2 3225230
Fax:              +389 (0) 47 203 900
Mobile Phone Number: +389 (0) 70 237 108

Shop Electrolux